Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő megnevezése
Cégnév: Egyszervolt Fotó – Kemény Viktória
Székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 43.
Postacím: 1143 Budapest, Stefánia út 43.
E-mail: info@egyszervoltfoto.hu
Telefon: +36-70- 383-0424
Honlap: https://www.egyszervoltfoto.hu
Tárhelyszolgáltató: Tárhelypark
Az adatkezelés nyilvántartási száma: –

Az Egyszervolt Fotó – Kemény Viktória, (a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő, Egyszervolt Fotó) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az Egyszervolt Fotó adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők az alábbi honlapcímen: https://egyszervoltfoto.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

Az Egyszervolt Fotó fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató módosítására.
Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. Amennyiben kérdésed lenne jelen közleményhez kapcsolódóan, kérlek, írd meg nekem, és megválaszolom kérdésedet.
Az Egyszervolt Fotó elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Egyszervolt Fotó a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok
biztonságát garantálja.

Az Egyszervolt Fotó adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 • évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 • évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

Kapcsolatfelvételhez, vélemény írásához kapcsolódó adatkezelés

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

személyes adatadatkezelés célja
névaz adatbázisban történő azonosításhoz
e-mail címaz e-mail cím a kapcsolattartást szolgálja

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Te személyes hozzájárulásod.

Az adatkezelés időtartama:

A személyes adatokat csupán addig őrzöm, amíg a kettőnk között létrejött megbízás befejeződik (azaz elkészült képek átadásáig).

Az adatkezelés célja:

A felhasználók egymástól történő megkülönböztetése.

Megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

személyes adatadatkezelés célja
családi és utónévA családi és utónév megadása a megrendeléshez szükséges, ennek hiányában nem tudjuk elvégzeni a megrendelést.
postai elérhetőségA megrendelt termékek kiszállításához szükséges.
számlázási adatokMinden esetben névre szóló számlát állítok ki, amennyiben a számlázási adatok nem állnak rendelkezésemre a megrendelést nem tudom teljesíteni.
telefonszámA rendeléssel kapcsolatos kérdések tisztázása érdekében szükséges.
e-mail címA megrendelés teljesítésének aktuális állapotával kapcsolatos információk átadása érdekében szükséges. Amennyiben nem adja meg a e-mail címét, nem tudom teljesíteni a megrendelést.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Te személyes hozzájárulásod.

Az adatkezelés időtartama:

Az Egyszervolt Fotó a megrendeléshez kapcsolódó személyes adatokat a rendelés teljesítése idejére őrzi meg, ezt követően az adatokat törlöm.

A számlázásra vonatkozó adatkezelés időtartama:

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatlak arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulásodat visszavonod, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult  a számla kiállítása során megismert személyes adataidat 8 évig megőrizni.

 


A fényképek, mint referencia munkák megjelenítésére vonatkozó irányelvek

A https://egyszervoltfoto.hu weboldalon látható fényképek kifejezetten az ügyfél előzetes hozzájárulásával kerülnek megjelenítésre.


 

SÜTIK – Cookie tájékoztatás

A sütik alapvetően és eredetileg a böngészés megkönnyítésére vannak: ezek miatt nem kell mindig újra kitöltened az adataidat, ha hozzászólsz egy blogon, ebből tudják a többnyelvű weboldalak, hogy Te milyen nyelven akarsz olvasni, ezért tudsz bejelentkezve maradni a Facebookon és így tovább.

Vagy ha a weboldal Google Analyticset használ, akkor máris készít sütiket. A statisztikára viszont szükség van. A remarketing kód is sütikkel dolgozik. 

Léteznek sütik, melyek már az elfogadás előtt elhelyezkednek a látogató számítógépén. 
Szükséges Cookie-k: A szükséges cookie-k segítik a weboldalak használatát olyan alapfunkciók, mint például az oldalak navigálása és a webhelyek biztonságos területeihez való hozzáférés engedélyezéséhez. A weboldal nem működhet megfelelően ezen cookie-k nélkül.

Előnyben részesített cookie-k: Az előnyben részesített cookie-k lehetővé teszik a weboldal számára, hogy emlékezzen olyan információkra, amelyek megváltoztatják a webhely viselkedését vagy megjelenését, például az áldalad preferált nyelvet vagy régiót.

A statisztikai cookie-k segítenek a webhelyek tulajdonosainak megérteni, hogy a látogatók miként hatnak a weboldalakra azáltal, hogy névtelenül gyűjtik és jelentik az információkat.

Marketing cookie-k: A marketing cookie-kat a weboldalak látogatóinak nyomon követésére használják. A cél az, hogy olyan hirdetéseket jelenítsenek meg, amelyek relevánsak, érdekesek és értékesek az adott felhasználó számára.

A Google cookie letiltásáról ezen a linken is olvashatsz: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/

 

Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

Az általad megadott személyes adatokhoz kizárólag az Egyszervolt fotó férhet hozzá.

A személyes adataidat /Név, postázási adatok, telefonszám, e-mail cím/csak a szállítással kapcsolatosan szerződött partnere /Magyar Posta Logisztika/ számára továbbítja. Az adatok szállító cég általi kezelésére és felhasználására az Egyszervolt Fotó mint jelen honlap üzemeltetőjének semmilyen befolyása nincs. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az Egyszervolt Fotó köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a megrendelő tudomásul veszi, ezzel kapcsolatosan kifogást nem emel.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Egyszervolt Fotó minden  tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 1. a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
 2. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
 3. fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
 4. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

Az üzemeltető az általa nem kivédhető, esetleges – vis major – által bekövetkezett felhasználói kárért felelősséget nem vállal.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogaid

A tájékoztatás kéréséhez való jog – A hozzáférés joga

Az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhetsz az Egyszervolt Fotótól hogy:

– milyen személyes adataidat,
– milyen jogalapon,
– milyen adatkezelési cél miatt,
– milyen forrásból,
– mennyi ideig kezeli,
– kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adataidat.

Az Egyszervolt Fotó a kérelmedet legfeljebb 30 napon belül, az általad megadott elérhetőségre kiküldött elektronikus levélben teljesíti.

A helyesbítéshez való jog

Az 1. pontban megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheted, az Egyszervolt Fotót hogy módosítsa valamely személyes adatodat (például bármikor megváltoztathatod az e-mail címedet vagy  postai elérhetőségedet). Az Egyszervolt Fotó a kérelmedet legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az általad megadott elérhetőségre küldött levélben értesít.

A törléshez való jog

Az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheted az Egyszervolt Fotót személyes adatid törlésére. A törlési kérelmet az Egyszervolt Fotó abban az esetben utasítja el, ha a megrendelésed teljesítése folyamatban van. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor a kérelmedet legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az általad megadott elérhetőségre küldött levélben értesít.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Jogosult vagy arra, hogy kérésedre az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Ha vitatod a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és ellenzed az adatok törlését, és ehelyett kéred azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de igényled azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • tiltakoztál az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Te jogos indokaiddal szemben.

A tiltakozáshoz való jog:

Jogosult vagy arra, hogy a saját helyzeteddel kapcsolatos okokból bármikor tiltakozz személyes adataidnak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

További információ: https://www.privacy-regulation.eu/hu/21.htm

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

Az Egyszervolt Fotó mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjen. Amennyiben úgy érzed ennek nem feleltünk meg, úgy kérlekírj nekünk elérhetőségünk valamelyikére info@egyszervoltfoto.hu vagy 1143 Budapest, Stefánia út 43.

Amennyiben úgy véled, hogy az Egyszervolt fotó megsértette a személyes adatok védelméhez való jogodat az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhetsz a hatáskörrel rendelkező szerveknél. Kérheted a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu) segítségét vagy bírósági eljárást (polgári pert) kezdeményezhetsz. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

A per – a választásod szerint – a lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerinti törvényszék

előtt is megindítható ;a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheted meg:

http://birosag.hu/torvenyszekek).

Egyéb rendelkezések

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései és az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendelet szabályai (GDPR) az irányadóak.

Amennyiben olyan kérdésed lenne mely jelen tájékoztató alapján nem egyértelmű kérlek, írd meg nekem az alábbi elérhetőségek egyikén: info@egyszervoltfoto.hu vagy 1143 Budapest, Stefánia út 43.), és megválaszolom kérdésedet.